O P N A

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

Razvoj Nacionalne mreže
Timeline
WWP Evropska mreža za rad
sa počiniocima nasilja
Realizovani
projekti
Mobirise

Osnivanje Nacionalne mreže OPNA

Razvoj Nacionalne mreže OPNA

       Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja OPNA je osnovana 24.03.2015. godine, sa osnovnim ciljem razvoja programa rada sa počiniocima nasilja u Srbiji u skladu sa Istanbulskom konvencjom, njihovom standardizacijom i održivim sprovođenjem. OPNU je osnovalo 9 institucija i organizacija, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac, Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš, Centar za socijalni rad Čačak, Centar za socijalni rad Kruševac, Centar za socijalni rad grada Novog Sada, Centar za socijalni rad Subotica, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za socijalni rad Leskovac i udruženje građana „Krizni centar za muškarce“. Formiranje opne je podržao Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).


       Od osnivanja, OPNA je nastojala da promoviše programe rada sa počiniocima nasilja u Srbiji kao jedan od važnih elemenata integrisanog odgovora na nasilje nad ženama, da lobira za njihovu standardizaciju i uvođenje u sistem na održiv način. Predstavnici OPNE su učestvovali na brojnim konferencijama, stručnim skupovima, radnim grupama i upućivali inicijative nadležnim državnim institucijama. Istovremeno smo radili na osnaživanju kapaciteta profesionalaca za sprovođenje odgovornih i na sigurnosti žrtava nasilja zasnovanih programa i usklađivanju programa sa evropskim standardima i primerima dobre prakse. Kao članica Evropske mreže za programe rada sa počiniocima nasilja, od 2015. godine aktivnoučestvujemo u diskusijama na evropskom nivou, pratimo istraživanja i inovativne i dobre prakse. 

       Sa željom da još aktivnije i sistematičnije radimo na sprečavanju i zaustavljanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici kroz sprovođenje odgovornih programa rada sa počiniocima, 2020. godine OPNA prerasta u udruženje građana.

TIMELINE

April 2013

Konferencija “Multisektorska saradnja-institucionalni odgovor na nasilje nad ženama”

Osnivanje

Na poziv Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike na konferenciji “Multisektorska saradnja-institucionalni odgovor na nasilje nad ženama” u Beogradu, naša Gordana Petronijević je predstavila tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, kao primer dobre prakse u oblasti socijalne zaštite. 

Osnivanje OPNA-e

Mobirise

Osnivanje Nacionalne mreže za tretman počinilaca nasilja u porodici - OPNA u Kragujevcu. Na fotografiji Vesna Jarić (UNDP), Momor Borić (direktor centra za socijalni rad Kragujevac) i Gordana Damjanović (Članica gradskog veća za socialnu zaštitu i društvenu brigu o deci grada Kragujevca).

Mart 2015

April 2015

Sastanak sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Mobirise

Predstavnice OPNE sa predstavnicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj Skupštini. Razgovor na temu značaja programa rada sa počiniocima nasilja u zasustavljanju nasilja u porodici i potrebi da se njihovo spovođenje
reguliše na nacionalnom nivou.

Studijska poseta 

Mobirise

Predstavnici OPNE na studijskoj poseti u Firenci, upoznavanje sa načinom sprovođenja programa rada sa počiniocima nasilja u Italiji.

Novembar 2016

Maj 2019

Regionalni sastanak WWP EN - Reaching the Frontiers of best practice

Mobirise

OPNA je bila domaćin regionalne konferencije “WWP EN - Reaching the Frontiers of best practice” u Beogradu. Konferencija je okupila 29 učesnika i učesnica iz istočne i jugoistočne Evrope. Cilj konferencije je bio izgradnja kapaciteta programa rada sa počiniocima u regionu za bolji rad i međusobno povezivanje

Uvodna konferencija za projekat
„Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ 

Mobirise

UG „OPNA – Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici“ iz Leskovca u partnerstvu sa UG „Žene za mir“ iz Leskovca počelo sa realizacijom projekta „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ na teritoriji grada Leskovca, uz podršku UNDP, a u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III”.

Januar 2022

28 April 2022

Završni okrugli sto za projekat
„Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“

Mobirise

WWP Evropska mreža za rad
sa počiniocima nasilja

         Evropska mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici (The European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence -WWP EN) je organizacija koja okuplja preko 60 članica iz preko 30 zemalja Evrope. WWP EN je fokusirana na zaustavljanje nasilja, preuzimanje odgovornosti počinilaca i promociju Istanbulska konvencije. Možete saznati više na: https://www.work-with-perpetrators.eu.

* OPNA je aktivan član WWP EN od 2015. godine 

Projekti

Mobirise

Jun 2021. - Novembar 2022.

Projekat „Podrška sprovođenja programa za rad sa počiniocima nasilja nad ženam I nasilja u porodici u skladu sa Članovima 16 i 12 Istanbulske konvencije”.

       Evropska mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici WWP u partnerstvu sa UN Women realizuju projekat „Podrška sprovođenja programa za rad sa počiniocima nasilja nad ženam I nasilja u porodici u skladu sa Članovima 16 i 12 Istanbulske konvencije”. Cilj ovog projekta je povećanje bezbednosti i blagostanja za žene i decu, zaustavljanjem i prevencijom nasilničkog ponašanja. Projekat ima za cilj da proceni u kojoj meri su zemlje Zapadnog Balkana i Turske prilagodile svoj način rada sa članovima 12 i 16 Istanbulske konvencije. Pruži podršku razvoju programa za počinioce nasilja i programa za prevenciju partnerskog nasilja kod mladih. Konačno, projekat će uključiti relevantne aktere i kreatore politike i podstaći podizanje svesti u regionu. Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici „OPNA“ će podržati sprovođenje ovih aktivnosti u Srbiji.


Mobirise

Oktobar 2021. - Mart 2022.

Projekat „Program rada sa počinocima u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ 

       Projekat „Program rada sa počinocima u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ imao je za cilj sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovacu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz program je uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama nasilja. Projekat je inplementiran kroz partnerstvo udruženja OPNA-e i udruženja „Žene za mir“. Projekat je deo šireg projekta - Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III.


Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

  • Slobodana Penezića 1
  • Leskovac
  • Srbija


Made with ‌

Drag & Drop Website Builder