O P N A

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

Aktuelno

U okviru projekta „STOPP - Podrška sprovođenju programa rehabilitacije počinilaca nasilja
nad ženama i nasilja u porodici prema članovima 16. i 12. Istanbulske konvencije“
Kampanja podizanje svesti o programima rada sa počiniocima nasilja u porodici

Mobirise Website Builder

Programi za rad sa počiniocima nasilja u porodici funkcionišu tako što nasilnike pozivaju na odgovornost za njihovo ponašanje i bave se uzrocima nasilnog ponašanja od strane partnera.

Mobirise Website Builder

Programi za rad sa počiniocima nasilja u porodici se trebaju zasnivati na odgovornosti počinioca za nasilje, jer je nasilje izabrano ponašanje.

Mobirise Website Builder

U Srbiji postoji samo jedan akreditovani program za rad sa počiniocima nasilja u porodici koji ne služe kaznu zatvora za učinjeno delo.

Mobirise Website Builder

Programi za rad sa počiniocima nasilja u porodici moraju biti podjednako zastupljeni svuda jer je žrtvama potrebna podrška širom zemlje.

Mobirise Website Builder

Programi za rad sa počiniocima nasilja u porodici moraju biti posebni servisi sa posvećenim i obučenim stručnjacima koji će se baviti isključivo tim poslom.

Mobirise Website Builder

Programi za počinioce nasilja u porodici na Zapadanom Balkanu su u nekim zemljama pokrenuti pre više od 10 godina, međutim i dalje su ograničeni po svom broju i obimu i suočavaju se sa ozbiljnim izazovima u pružanju održivih usluga u skladu sa odredbama Istanbulske konvencije.

Mobirise Website Builder

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici “OPNA” je uspostavila dobru saradnju sa servisima za podršku ženama žrtvama nasilja u porodici u šest gradova. Nacrt standarda za rad sa počiniocima nasilja, koji jasno definiše saradnju sa servisima za podršku žrtvama kao i uloge i odgovornosti svake organizacije, rezultat je zajedničkog rada profesionalaca programa za rad sa počiniocima nasilja i servisima za podršku žrtvama nasilja u porodici.

Mobirise Website Builder

Uspostavljanje čvrstih partnerstava sa servisima za podršku ženama žrtvama nasilja u porodici u zemlji je aktivan proces koji još uvek traje.

Mobirise Website Builder

Izveštaj projekta STOPP „“Perpetrator Programmes in the Western Balkans - Mapping the Existing Practices and Ways Forward” je prvi izveštaj ove vrste, koji naglašava nedostatke u programima rada sa počiniocima nasilja u regionu kao i daje preporuke za poboljšanje.

Mobirise Website Builder

Izveštaj projekta STOPP „“Perpetrator Programmes in the Western Balkans - Mapping the Existing Practices and Ways Forward” je prvi izveštaj ove vrste, koji naglašava nedostatke u programima rada sa počiniocima nasilja u regionu kao i daje preporuke za poboljšanje.
 

Mobirise Website Builder

Izveštaj projekta STOPP „“Perpetrator Programmes in the Western Balkans - Mapping the Existing Practices and Ways Forward” je prvi izveštaj ove vrste, koji naglašava nedostatke u programima rada sa počiniocima nasilja u regionu kao i daje preporuke za poboljšanje.

Mobirise Website Builder

Izveštaj projekta STOPP „“Perpetrator Programmes in the Western Balkans - Mapping the Existing Practices and Ways Forward” je prvi izveštaj ove vrste, koji naglašava nedostatke u programima rada sa počiniocima nasilja u regionu kao i daje preporuke za poboljšanje.

Mobirise Website Builder

Izveštaj projekta STOPP „“Perpetrator Programmes in the Western Balkans - Mapping the Existing Practices and Ways Forward” je prvi izveštaj ove vrste, koji naglašava nedostatke u programima rada sa počiniocima nasilja u regionu kao i daje preporuke za poboljšanje.

Unapređenje kompetencija
profesionalaca

         
         Želite da saznate više o načinima rada sa počiniocima nasilja nad ženama i nasilja u porodici?

OPNA ima eksperte sa višegodišnjim iskustvom koji mogu održati različite vidove obuka i stručnih skupova sa ciljem unapređenje kompetencija profesionalaca za rad sa počiniocima nasilja.

OPNA organizuje obuku “Obuka profesionalaca/ki za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima”, namenjen profesionalcima koji žele da steknu osnovna znanja za pokretanje i sprovođenje programa rada sa počiniocima nasilja. Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu (http://www.zavodsz.gov.rs/sr/akreditacija/katalog-akreditovanih-programa-obuke/podr%C5%A1ka-porodici/).

Kontaktirajte nas za više informacija

Kampanja Odgovorni Zajedno

Kampanja #ResponsibleTogether 2020

      Kampanja #ResponsibleTogether 2020 koju vodi Evropske mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici ima za cilj da ukaže na problem digitalnog nasilja i inicira promene.     
      Tim od devet organizacija u Srbiji učestvuje u ovogodišnjoj kampanji: OPNA, SOS Ženski Centar Novi Sad, Oaza Sigurnosti Kragujevac, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica” Kragujevac, Udruženje žena Peščanik, Udruženje Romkinja Osvit, Kancelarija za mlade Kragujevac, Kancelarija za mlade Čačak i Iz Kruga Niš. Zajedno u borbi protiv digitalnog nasilja; Kampanja #OdgovorniZajedno 2020

Kampanja #OdgovorniZajedno 2020

     
     Internet često nije bezbedno mesto za devojke i žene. Podaci pokazuju da je digitalno nasilje sve ozbiljniji problem, koji posebno pogađa devojke i žene širom sveta. Čak 73% žena u svetu je iskusilo neki od oblika digitalnog nasilja.
     Izloženost digitalnom nasilju ima ozbiljne psihološke, socijalne i ekonomske posledice i često je samo nastavak nasilja koje se dešava offline.
     Svest javnosti i donosioca odluka o rasprostranjenosti, ozbiljnosti i posledicama digitalnog nasilja nije dovoljno razvijena, kao ni mere za njegovo zaustavljanje i podršku žrtvama nasilja.
     Kampanja #ResponsibleTogether 2020 koju vodi Evropske mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici ima za cilj da ukaže na problem digitalnog nasilja i inicira promene. Tim od devet organizacija u Srbiji učestvuje u ovogodišnjoj kampanji: OPNA, SOS Ženski Centar Novi Sad, Oaza Sigurnosti Kragujevac, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica” Kragujevac, Udruženje žena Peščanik, Udruženje Romkinja Osvit, Kancelarija za mlade Kragujevac, Kancelarija za mlade Čačak i Iz Kruga Niš.

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

  • Slobodana Penezića 1
  • Leskovac
  • Srbija


Made with ‌

No Code Website Builder